Vår miljöpolicy

2018-02-27

Flex Interior Systems AB utvecklar och monterar systemväggar och dörrlösningar för bland annat kontor. Flex produkter ska bidrar till attraktiva, moderna och sunda inomhusmiljöer i kombination med att vara återanvändningsbara vilket gynnar miljön. Vidare ska produkterna så långt möjligt vara prefabricerade då det minskar miljöbelastning och byggavfall.

För oss är det viktigt att ha en helhetssyn på produkternas livscykel gällande miljö, där vi ska hushålla med resurser, förebygga föroreningar och åstadkomma ständiga förbättringar. Målet för vårt miljöarbete är att begränsa den negativa miljöpåverkan, och det ska vi uppfylla genom att:

  • I den egna organisationen skapa insikt, kunskap och förståelse för miljöfrågor.
  • Vårt miljöarbete är väl integrerat med verksamheten och dess strategiska mål.
  • Använda oss av material, resurser och byggmetod som har en låg miljöpåverkan.
  • Uppfylla lagar, förordningar och branschregler.
  • Alltid arbeta för att uppfylla kundens och övriga intressenters krav, behov och förväntningar gällande miljö.
  • Säkerställa att våra miljökrav på leverantörer efterlevs.
  • Transporter som sker i verksamheten ska vara energi- och resurseffektiva.
  • Minska våra avfallsmängder och begränsa materialspill i våra processer och hos våra leverantörer.
  • Vid produktutveckling kombinera låg miljöbelastning med design, kundkrav och ekonomi.

Vi har mer än 30 års erfarenhet.

Av standardiserade arbetsprocesser och prefabricering.